Esimiestyön kehittäminen

Johtamisen ja esimiestyön ytimessä on kyky ymmärtää ja ohjata erilaisia ihmisiä, saada heistä ulos paras potentiaali, luoda uutta ja innostaa muita. Kyky tehdä hyviä päätöksiä ja ratkoa ongelmia sekä löytää uusia ratkaisuja ovat yrityksen kilpailukyvyn ytimessä. Jos ymmärrät miten mieli sekä sen käskyläisenä olevat aivot toimivat, ymmärrät sekä omaa että muiden toimintaa paremmin. Lisäksi pääset käsiksi koko oman mielesi potentiaaliin. Esimiestyön kehittämisen palveluihin kuuluvat esimiesten ja johtoryhmien valmennukset sekä yksilöllinen coaching.

ESIMIESVALMENNUKSET – ÄLYN JA INTUITION TASAPAINO JOHTAMISESSA

Johdatko sinä vasemmalla vai oikealla aivopuoliskolla ja tiedätkö millainen ero niillä on? Ja ymmärrätkö miten aivot ja mieli eroavat toisistaan? Ja miksi tarvitaan tasapainoa älyn ja intuition välillä? Hyvä johtajuus alkaa oman itsen ja muiden käyttäytymisen ymmärtämisestä.

Esimiehiltä ja johdolta vaaditaan jatkuvaa uudistumista, kykyä johtaa ja ennakoida muutosta sekä taitoa motivoida ihmisiä. Asioita olisi pystyttävä tekemään uudella tavalla vaikka kiire ja paine ajaakin usein siihen, että päätökset tehdään vanhalla tiedolla ja ajattelulla.

Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Jotta näkisimme kaikki vaihtoehdot ja uudet ratkaisut, on syytä tasapainottaa tilanne ja ottaa mielen koko kapasiteetti käyttöön. Tämä tapahtuu ymmärtämällä sekä aivojen että mielen toimintaa. Tarvitsemme uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja, niin yksilö- kuin yritystasolla mutta myös globaalisti. Kuten Einstein sanoi: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”.

Olemme perinteisesti tottuneet arvostamaan älyä ja vasenta aivopuoliskoa, vaikka aito kilpailukyky syntyy useimmiten luovuuden ja intuition kautta. Esimiesvalmennuksissani käymme läpi asioita sekä vasemman että oikean aivolohkon kannalta.

Aloitamme katsomalla, miten aivojen toiminta vaikuttaa käyttäytymiseemme. Aivotutkimus on tuonut mukanaan paljon tietoa, jota jokaisen johtajan tulisi hyödyntää. Tämän jälkeen siirrymme tarkastelemaan mielen toimintaa. Hahmotamme sen logiikkaa ja pääsemme syvemmälle siihen, miten on mahdollista ottaa omaa viisauttaan ja intuitiotaan enemmän käyttöön. Intuitio ja innovaatiot tulevat samasta osoitteesta, samoin henkinen hyvinvointi. Kun tämän salaisuuden oivaltaa ja saa käyttöönsä, ei mikään ole enää entisensä.

Esimiesvalmennukset toteutetaan yleensä minimissään kahden päivän kokonaisuuksina. Parhaan vaikuttavuuden mahdollistamiseksi niihin yhdistetään yleensä aina henkilökohtainen sparraus jokaisen esimiehen kanssa. Esimiesvalmennuksiin on myös mahdollista yhdistää HBDI-arviointi (lue lisää aiheesta täältä). 

Kysy lisätietoja!

KYSY LISÄTIETOJA TAI PYYDÄ TARJOUS >>
Brain mind
coaching

ESIMIEHEN / JOHDON YKSILÖLLINEN COACHING

Coaching eli henkilökohtainen valmennus on yksilöllinen ja usein tehokkain ja transformatiivisin tapa kehittyä ja päästä tavoitteisiin. Coach kulkee valmennettavan rinnalla ja inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Coach auttaa asiakastaan saavuttamaan tavoitteita, selkeyttämään ajatteluaan ja oivaltamaan uutta. Coaching sopii niin esimiehen ammatillisen kehittymisen tueksi kuin jonkin muun elämän osa-alueen kehittämiseenkin.

Coaching -metodini on aivotutkimukseen perustuva Brain-Based Coaching.  Sen lisäksi hyödynnän ymmärrystä mielen toiminnasta. Coaching soveltuu esimerkiksi oman kehittymisen tueksi, uusien ratkaisujen ja toimintatapojen löytämiseen, haastavien tilanteiden selvittämiseen tai tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching sopii hyvin mm. seuraaviin osa-alueisiin:

  • Itsensä johtaminen
  • Esimiehenä kehittyminen
  • Uuden työroolin haltuunotto
  • Oma jaksaminen, stressi, tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä
  • Työn hallinta, oma resilienssi ja tasapaino
  • Hankalat johtamistilanteet tai hankalat ihmissuhteet työpaikalla
  • Vuorovaikutus- ja viestintätaitojen parantaminen
  • Muutosjohtaminen
  • Uuden ajattelun ja innovoinnin tarve 

Yksilövalmennuksen kesto on yleensä 3-6 kk. Ennen coachingprosessin aloittamista varmistamme aina että coaching on sopiva ratkaisu tilanteeseeseen ja käymme läpi tarkemmin prosessin kulkua. Coaching on mahdollista tehdä osittain myös videoneuvottelun avulla, ensimmäinen tapaaminen on kuitenkin pääsääntöisesti kasvotusten.

Ota yhteyttä ja sovitaan alkukeskustelu!

KYSY LISÄTIETOJA TAI VARAA ALKUKESKUSTELU >>