Hyödyt

HYÖTYJÄ YKSILÖLLE JA ORGANISAATIOLLE

Kun ihminen alkaa oivaltaa miten havainnot, tunteet ja kokemukset syntyvät kaikki omasta ajattelusta käsin eikä olosuhteilla itsessään ole meihin valtaa, alkaa mieltä turhaan kuormittava ajattelu sekä itseä rajoittavat uskomukset yleensä tippua pois. Tämä transformaatio vapauttaa mielen kapasiteetin siihen mihin se on tarkoitettu: luomaan uutta, olemaan läsnä tässä hetkessä ja toimimaan kussakin tilanteessa siihen parhaiten sopivalla tavalla sekä elämään oman sisäisen äänensä mukaisesti. Samalla tällä on vaikutusta fyysiseen terveyteen, sillä kehomme reagoi suoraan ajatteluumme.

Ymmärryksen tuomia hyötyjä ei voi koskaan ennustaa sillä jokaisessa ihmisessä ja organisaatiossa tapahtuu erilaisia oivalluksia ja sitä kautta uudenlaisia tuloksia. Mm. seuraavanlaisia hyötyjä on mielen toiminnan ymmärryksen havaittu tuottavan:

HYÖTYJÄ YKSILÖLLE

 • Stressin ja työuupumuksen väheneminen
 • Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääntyminen
 • Parempi paineensietokyky
 • Nopeampi sopeutuminen muutostilanteisiin
 • Sopeutumis- ja palautumiskyvyn paraneminen vastoinkäymisissä (resilienssi)
 • Vuorovaikutuksen paraneminen 
 • Luovuuden lisääntyminen
 • Tehokkuuden lisääntyminen vähemmällä tekemisellä
 • Oman intuition vahvistuminen
 • Oman potentiaalinen parempi hyödyntäminen

HYÖTYJÄ ORGANISAATIOLLE

 • Työhyvinvoinnin lisääntyminen
 • Stressiin ja työuupumukseen liittyvien sairauspoissaolojen väheneminen
 • Laadukkaampi esimiestyö ja johtaminen
 • Parempi työilmapiiri
 • Tuottavammat palaverit
 • Muutoskyvyn paraneminen
 • Sujuvampi yhteistyö ja viestintä
 • Innovoinnin lisääntyminen
 • Tehokkuuden lisääntyminen
 • Kilpailukyvyn paraneminen
 • Henkilöstön lisääntynyt vastuunotto omasta työstään ja työhyvinvoinnistaan

Nämä ovat kaikki merkittäviä tekijöitä minkä tahansa yrityksen kyvyssä sopeutua jatkuviin muutoksiin, kehittää uusia tapoja luoda menestystä sekä pitää huolta työhyvinvoinnista; siten ne vaikuttavat suoraan kilpailukykyyn ja yrityksen tulokseen.