Työhyvinvointi

Työhyvinvointipalveluihin kuuluvat työhyvinvointivalmennukset erilaisille ryhmille ja tiimeille, työhyvinvointiluennot sekä HBDI (Hermann Brain Dominance Instrument) -arviointi, jolla mitataan luontaista ajattelutyyliä. Esimiestyön laatu on merkittävä osa työhyvinvoinnin kokemusta, sen vuoksi toteutan esimiehille ja johdolle myös yksilöllistä coachingia oman jaksamisen ja kehittymisen tueksi sekä intuition ja älyn tasapainottamiseen keskittyvää esimiesvalmennusta.

TYÖHYVINVOINTIVALMENNUKSET

Työhyvinvointivalmennuksia voidaan toteuttaa kaikentyyppisille ryhmille, jotka haluavat kehittää omaa työhyvinvointiaan ja ymmärtää mielen toimintaa henkisen hyvinvoinnin ja resilienssin kehittämiseksi. Valmennuksen tavoitteena on saada koko ryhmälle/tiimille sama ymmärrys aiheesta, jolloin valmennuksen jälkeen muutos ryhmän toimintatavoissa on mahdollinen. Ryhmävalmennukset ovat tehokkain tapa koko työyhteisön työhyvinvoinnin lisäämiseksi, onhan työhyvinvoinnin kokemus kuitenkin jokaisen henkilökohtaisella vastuulla. Ryhmän voima on myös valtava ymmärryksen jatkokäsittelyssä. Kyseessä ei nimittäin ole “one time shot” – kun ymmärrys mielen toiminnasta avautuu, se syvenee koko loppuelämän ja saman ymmärryksen jakavat pystyvät sparraamaan toisiaan.

Esimerkkejä toteutusmuodoista (kesto 1/2 pv – 3 pv, tarpeesta riippuen):

 • Esimiesvalmennukset
 • Johtoryhmävalmennukset
 • Valmennukset tietylle ryhmälle organisaatiossa, esim. tuotekehitystiimille, myyntitiimille, HR-tiimille, avainhenkilöille

Laajempiin ryhmävalmennuksiin (mm. esimiesvalmennukset) sisältyy myös yleensä kaksi henkilökohtaista tapaamista kunkin osallistujan kanssa. Tämä on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että jokainen osallistuja oivaltaa syvemmällä, henkilökohtaisella tasolla mistä on kyse. Kyseessä ei nimittäin ole perinteinen valmennus vaan oivaltamalla oppiminen. Henkilökohtainen oivallus on ainoa tapa pysyvään muutokseen.

Esimerkkejä valmennusten teemoista:

 • Työhyvinvointia mielen toimintaa ymmärtämällä
 • Henkisen suorituskyvyn kehittäminen organisaatiossa
 • Innovoinnin ja luovuuden lisääminen 
 • Resilienssi organisaatiossa – miten sitä lisätään?
 • Muutosjohtaminen – miten mielen toiminnan ymmärtäminen auttaa sen onnistumisessa
 • Stressi ei synny olosuhteista – stressin todellinen syy ja siitä vapautuminen
 • Johtoryhmän jaksaminen 

Teema voidaan aina räätälöidä ryhmän tai organisaation ajankohtaisen tarpeen mukaisesti. Ota rohkeasti yhteyttä vaikkei juuri sopivaa teemaa löytyisikään, mieli vaikuttaa kaikkialla missä on ihmisiä, joten se voidaan aiheena istuttaa moneen yhteyteen. Katso myös alempaa tiedot esimiehille suunnatusta valmennuksesta Älyn ja intuition tasapaino johtamisessa.

KYSY LISÄTIETOJA TAI PYYDÄ TARJOUS >>
microphone1

TYÖHYVINVOINTILUENNOT

Työhyvinvointiluentoja voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin, niin koko henkilöstön virkistyspäiviin kuin pienempien ryhmien kehittymis- ja tiimiytymispäiviin. Luennon kesto on yleensä 1,5 – 2 h ja se on hyvä tapa tutustua yleisellä tasolla mielen toiminnan periaatteisiin. Luento toimii hyvänä lähtölaukauksena kyseenalaistamaan omaa ajattelua ja toimintatapoja ja voi jo lyhyessä ajassa oivalluttaa näkemään tiettyjä väärinymmärryksiä omaan mieleen liittyen.

Luennon teema räätälöidään tarpeen mukaan, tässä muutamia esimerkkejä aiheista:

 • Stressi ei synny olosuhteista – myyttejä stressistä ja miten siitä voi vapautua
 • Mielen toiminnan ymmärtämisestä tukea työhyvinvointiin
 • Mielen käyttöohjeet – mitä jokaisen tulisi tietää omasta ajattelustaan
 • Innovointi ja uusi ajattelu – miten sitä voi tehostaa
 • Henkinen kunto työssä – sitä voidaan kehittää!
 • Mistä luovuus syntyy?
 • Kuinka saada käyttöön mielen koko kapasiteetti
 • Työhyvinvointi on yksilön kokemus ja siten ihmisen vastuulla
 • Ajattelun näkymätön vaikutus (työ)hyvinvointiin
 • Mieli ja aivot – mikä on niiden yhteys?

Katso myös alapuolella ryhmävalmennusten esimerkkiteemoja, niistä voi myös tehdä lyhyemmän tietoiskun. Kysy rohkeasti lisää tai kerro mikä on ajankohtaista teidän organisaationne kannalta ja mistä haluaisitte kuulla lisää.

KYSY LISÄTIETOJA TAI PYYDÄ TARJOUS >>

ESIMIEHEN / JOHDON YKSILÖLLINEN COACHING

Coaching eli henkilökohtainen valmennus on yksilöllinen ja usein tehokkain ja transformatiivisin tapa kehittyä. Coach kulkee valmennettavan rinnalla ja inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Coach auttaa asiakastaan saavuttamaan tavoitteita, selkeyttämään ajatteluaan ja oivaltamaan uutta. Coaching sopii niin esimiehen ammatillisen kehittymisen tueksi kuin jonkin muun elämän osa-alueen kehittämiseenkin.

Coaching -metodini on aivotutkimukseen perustuva Brain-Based Coaching, sen lisäksi hyödynnän ymmärrystä mielen toiminnasta. Mitä paremmin esimies ymmärtää itseään, sitä paremmin hän ymmärtää muita ja kykenee johtamaan omaa tiimiään. 

Coaching soveltuu esimerkiksi oman jaksamisen ja kehittymisen tueksi, uusien ratkaisujen ja toimintatapojen löytämiseen, haastavien tilanteiden selvittämiseen tai tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching sopii hyvin mm. seuraaviin osa-alueisiin:

 • Itsensä johtaminen
 • Esimiehenä kehittyminen
 • Oma jaksaminen, stressi, tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä
 • Työn hallinta, oma resilienssi ja tasapaino
 • Hankalat johtamistilanteet tai hankalat ihmissuhteet työpaikalla
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaitojen parantaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Uuden ajattelun ja innovoinnin tarve

Yksilövalmennuksen kesto on yleensä 3-6 kk. Ennen coaching-prosessin aloittamista varmistamme aina, että coaching on sopiva ratkaisu tilanteeseeseen ja käymme läpi tarkemmin prosessin kulkua. Coaching on mahdollista tehdä osittain myös videoneuvottelun avulla, ensimmäinen tapaaminen on kuitenkin pääsääntöisesti kasvotusten.

Ota yhteyttä ja sovitaan alkukeskustelu!

Kysy lisätietoja tai varaa alkukeskustelu >>

ESIMIESVALMENNUS: ÄLYN JA INTUITION TASAPAINO JOHTAMISESSA

Johdatko sinä vasemmalla vai oikealla aivopuoliskolla ja tiedätkö millainen ero niillä on? Ja ymmärrätkö miten aivot ja mieli eroavat toisistaan? Ja miksi tarvitaan tasapainoa älyn ja intuition välillä? Hyvä johtajuus alkaa oman itsen ja muiden käyttäytymisen ymmärtämisestä.

Esimiehiltä ja johdolta vaaditaan jatkuvaa uudistumista, kykyä johtaa ja ennakoida muutosta sekä taitoa motivoida ihmisiä. Asioita olisi pystyttävä tekemään uudella tavalla vaikka kiire ja paine ajaakin usein siihen, että päätökset tehdään vanhalla tiedolla ja ajattelulla.

Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Jotta näkisimme kaikki vaihtoehdot ja uudet ratkaisut, on syytä tasapainottaa tilanne ja ottaa mielen koko kapasiteetti käyttöön. Tämä tapahtuu ymmärtämällä sekä aivojen että mielen toimintaa. Tarvitsemme uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja, niin yksilö- kuin yritystasolla mutta myös globaalisti. Kuten Einstein sanoi: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”.

Olemme perinteisesti tottuneet arvostamaan älyä ja vasenta aivopuoliskoa, vaikka aito kilpailukyky syntyy useimmiten luovuuden ja intuition kautta. Esimiesvalmennuksissani käymme läpi asioita sekä vasemman että oikean aivolohkon kannalta.

Aloitamme katsomalla, miten aivojen toiminta vaikuttaa käyttäytymiseemme. Aivotutkimus on tuonut mukanaan paljon tietoa, jota jokaisen johtajan tulisi hyödyntää. Tämän jälkeen siirrymme tarkastelemaan mielen toimintaa. Hahmotamme sen logiikkaa ja pääsemme syvemmälle siihen, miten on mahdollista ottaa omaa viisauttaan ja intuitiotaan enemmän käyttöön. Intuitio ja innovaatiot tulevat samasta osoitteesta, samoin henkinen hyvinvointi. Kun tämän salaisuuden oivaltaa ja saa käyttöönsä, ei mikään ole enää entisensä.

Esimiesvalmennukset toteutetaan yleensä minimissään kahden päivän kokonaisuuksina. Parhaan vaikuttavuuden mahdollistamiseksi niihin yhdistetään yleensä aina henkilökohtainen sparraus jokaisen esimiehen kanssa. Esimiesvalmennuksiin on myös mahdollista yhdistää HBDI-arviointi.

KYSY LISÄTIETOJA TAI PYYDÄ TARJOUS >>

HBDI AJATTELUTYYLIEN MITTAUS

Viestintä ja vuorovaikutus ovat keskeisiä asioita työhyvinvoinnissa ja työtyytyväisyydessä. Moni vuorovaikutukseen liittyvä haaste (niin työssä kuin sen ulkopuolellakin) johtuu yksinkertaisesti siitä, että ajattelemme jokainen eri tavalla ja elämme erilaisissa todellisuuksissa. Luonnollisestikin oma tapamme ajatella tuntuu ainoalta oikealta, koska se on meidän realiteettimme.

HBDI (Hermann Brain Dominance Instrument) on työkalu, jonka avulla ajattelutyylimme tehdään näkyväksi. Työkalu perustuu aivotutkimukseen, eikä se monen muun markkinoilla olevan testin tapaan ole persoonallisuustesti. Se näyttää yksinkertaisesti ja selkeästi sen, mihin suuntaan ajattelumme lähtee luontaisesti suuntautumaan. Osa meistä ajattelee aina faktojen ja analyysien kautta, osa tunteiden ja sosiaalisten suhteiden kautta, osa huomaa yksityiskohdat, toinen haluaa maalata suuria linjoja. Jos emme ymmärrä erilaisuutta ja sen syitä, kommunikaatio on haasteellista ja voi epäonnistua.

Ajattelutyylien esilletuominen on erityisen hyödyllistä mm. näissä tilanteissa:

 • Uuden ryhmän tiimiytyminen
 • Tiimillä on uusi esimies
 • Tiimin jäsenten välinen kommunikointihaaste
 • Viestintähaasteet yleisemmin

HBDI -arviointi on ostettavissa erikseen ja se voidaan tehdä myös osana laajempaa hyvinvointivalmennusta; se on hyvä startti osoittamaan, kuinka erilaista ajattelua tiimin sisällä voi olla ja kuinka jo sen tiedostaminen helpottaa vuorovaikutusta.

Arviointiin kuuluu netin kautta täytettävä kysely ja henkilökohtainen palaute. Arviointi on mahdollista toteuttaa joko vain yhdelle henkilölle, parille (esim. kun kyseessä kahden henkilön välinen viestintähaaste) tai tiimille. Jos kyseessä on pari- tai tiimiarvio, pakettiin kuuluu aina pari- tai tiimipalaute ja tarvittaessa työstämme yhdessä tarkemmat toimenpiteet arvion pohjalta.

Katso lisätietoja HBDI:sta täältä.

KYSY LISÄTIETOJA TAI PYYDÄ TARJOUS >>